Yabancılar İçin Çalışma İzni

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan çalışma izni belgesine sahip olmak zorundadır. Yabancılar için Çalışma izinleri, süreli, süresiz ve bağımsız çalışma izinleri olarak üçe ayrılır. Çalışma iznine başvurmak isteyen yabancılar yurtdışından başvuru yapacaklarsa, yaşadıkları ülkedeki Türk konsolosluğuna müracaat etmeleri gerekir. Yabancılar için Çalışma izinlerinde Türkiye’den yapılacak başvurularda en az altı aylık ikamet iznine sahip olmak ve bu sürenin dolmamış olması gerekir. işveren, internet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunu yapar.

Başvurular şu şekilde olur;

 • Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’ndan alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancıların işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online çalışma izni başvurusu yapabilir. 
 • Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. Dış Temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.

 • İş yeri kaydını oluşturacak olan işyerinin SGK e-bildirge kullanıcısının kendi adına elektronik imzası bulunması gerekir.

 • İş sözleşmesi düzenlenir ve her iki tarafça imzalanması gerekmektedir.

 • Başvurulara ilişkin tüm işlemler e-Devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılmaktadır.

 • Yabancıya ait son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf.

 • Çalışanın pasaport önyüzü

 • Yeminli tercüman tarafından çevirilmiş diploma.

 • Eğitim alanında çalışacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ön izin belgesi.

 • İşverenin nüfus sureti örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

 • İşverenin ikamet belgesi.

 • Çalışma izni alındıktan sonra 30 gün içerisinde SGK bildirimini yapılmalıdır.

Boz Danışmanlık, yabancılar için çalışma izni başvurularında işverenler için her konuda danışmanlık hizmeti sunarak, başvuru prosedürlerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlar. Siz de profesyonel bir destek almak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin. En kısa sürede size dönüş yapalım ve başvuru işlemleriniz kolaylıkla sonuçlandıralım.

Yabancılar için çalışma izni başvurusu yapacak işyerinin aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi gereklidir.

 • Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.
 • İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 • Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.
 • İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 • İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

 -Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı,

-Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

 -Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,

 -Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı,

 • Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı, olması gerekmektedir.

Yabancılar İçin Çalışma İzni Başvuru Türleri

Yurt İçi İlk Başvuru

Ülkemizde bulunan ve en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancılar için yapılır. Bu durumda yabancı 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir.

Yurt Dışı İlk Başvuru

Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunur. Oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasına sahiptir.

Uluslararası Koruma Başvurusu

Ülkemizde uluslararası koruma altında bulunan ve uluslararası koruma başvurusu olan yabancılar için yapılır. Yabancı Uluslararası koruma ikamet tezkeresine sahiptir.

Geçici Koruma Başvurusu

Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar için yapılır. Yabancı Geçici koruma ikamet tezkeresine sahiptir.

Uzatma Başvurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınmış devam eden çalışma izninin uzatılması için yapılır. Önceki iznin bitmesinden önceki 2 (iki) aylık sürede yapılması gerekir.

Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılması

Çalışma izni uzatma başvurusu izin bitiş tarihine 2 ay kalandan itibaren ilk başvuru gibi e-Devlet üzerinden yapılır.

 • Çalışma izin başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilmektedir.
 • Uzatma başvurusu çalışma izninin bitiş tarihinden önce 2 aylık süre içinde yapılır.
 • Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.
 • Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.
 • Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilebilir.
 • Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ilk başvuru usul ve esaslarına tabi olarak değerlendirilir.

Türkiye’de çalışacak yabancı uyruklu öğretmenlerin seçimi nasıl yapılır?

Türkiye’de sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretmenlerin seçimi ve nitelikleri Millî Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelikle tesbit edilir.

 • Türkiye’de görevlendirilmek üzere sözleşmeli olarak istihdam edilecek öğretmenlerin toplam sayısı, bir öğretim yılında 400’ü geçemez.
 • Sözleşmeli yabancı uyruklu öğretmenler iki yıl süreyle görevlendirilir. Müteakip yıllarda başarı durumları dikkate alınarak sözleşme süreleri birer yıllık dönemler halinde uzatılır. Toplam görevlendirme süreleri beş yılı aşamaz.
 • Sözleşmeyle çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretmenlere ödenebilecek aylık brüt sözleşme ücreti, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ankara’daki bir okulda kadrolu olarak görev yapan, 20 yıllık kıdemi bulunan, evli iki çocuklu, eşi çalışmayan ve birinci derecenin dördüncü kademesinden aylık alan öğretmenlere ödenen aylık ve diğer her türlü ödemelerin brüt toplamının dört katını geçemez. Aylık ve diğer her türlü ödemelerin brüt toplamının hesaplanmasında, Türk uyruklu öğretmenlere ödenen yabancı dil tazminatı ile tasarrufu teşvik ve konut edindirme yardımı dikkate alınmaz.
 • Ödemeler her ay başında peşin olarak yapılır. Aylık brüt sözleşme ücreti, yukarıda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla yabancı uyruklu öğretmenin; öğrenim durumu, mesleki hizmet süresi, görevlendirileceği okulun bulunduğu yerleşim birimi, yabancı dil veya eğitim konusunda kariyeri bulunup bulunmadığı, lojman temin edilip edilmediği gibi hususlar göz önünde bulundurularak Millî eğitim Bakanlığınca belirlenir.
 • Yabancı uyruklu öğretmenler, sözleşme net ücretlerinin yüzde kırkına (%40) kadar olan miktarını Türkiye dışına transfer edebilirler.
 • Yabancı uyruklu öğretmenlere ülkelerinden Ankara’ya geliş ve sözleşmelerinin bitiminde ülkelerine dönüş uçak bilet ücreti ödenir. Ayrıca evli olanların bakmakla yükümlü oldukları eş ve azami iki çocuğunun yol ücretleri de ödenebilir.
 • Türkiye’deki görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde belirlenen süreyi ve birinci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını geçmemek üzere sözleşmelerde belirtilir.
 • Yabancı uyruklu öğretmenler ile eş ve çocuklarının Türkiye’de ölümü halinde cenazelerinin ülkelerine gönderilme giderleri Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden karşılanır. Ayrıca, öğretmenin ölümü halinde eş ve çocuklarının ülkelerine dönüşleri için de yol ücreti ödenir.
 • Karı ve kocanın birlikte yabancı uyruklu öğretmen olarak görevlendirilmeleri halinde, göreve başladıkları ilk ay içinde her birine birer aylık tutarında ev nakil ücreti ödenir.
 • Yabancı uyruklu öğretmenler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca hastalık ve iş kazası sigortasına tabi tutulur. Kendilerine Türk uyruklu ve aynı Kanuna tabi olanlar eşiti işlem yapılır. Sigorta primlerinin tamamı Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanır.
 • Yabancı uyruklu öğretmenlere aylık ücret karşılığı olarak haftada otuz saate kadar ders verilir. Bunlara okullarda açılan yetiştirme ve hazırlama kurslarında da görev verilebilir.
 • Yabancı uyruklu öğretmenlerin ücretli yıllık izin süresi emsali kadrolu Türk öğretmenlerin izin süresi kadardır. Resmi tabip raporu ile tevsik edilen hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalıklarının bu süre sonunda da devam ettiği doktor raporu ile tesbit edilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Ancak, iş kazası halinde bu süre üç aya kadar uzatılabilir.

Denklik nedir? Yabancılar için denklik başvurusu nasıl yapılır ?

Denklik, Yurtdışında alınan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olması durumudur. Diplomaların denklik işlemleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılmaktadır.
Lisans, yüksek lisans, doktora yapacak yabancıların, diplomalarının eşdeğerinin Türkiye’de karşılığının belirlenebilmesi için denklik işlemi yaptırmaları gerekmektedir.

Yabancılar için denklik başvurusu için gerekli belgeler:
 • Online denklik ön başvuru formu,
 • Rıza beyanı,
 • Pasaportun fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı Türkçe tercümesi
 • Yükseköğrenim süresince alınan tüm derslerin transkripti ve onaylı Türkçe tercümesi.
 • Başvuru ücretinin dekontu.
 • Başvuru belgelerinin renkli fotokopisi

Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği’ne göre Yabancılar için ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki denklik, alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen öğrenimin, Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarının hangi sınıf, alan, bölüm, dalına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemidir.

Yabancılar için İlk ve orta öğretim düzeyindeki denklik için gerekli belgeler şunlardır;
 • İlköğretim ve ortaöğretim seviyesinde başvuracaklar için yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi.
 • Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında öğrenim gördükleri öğretim kurumundan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile diploma, onaylı diploma aslı veya diploma almaya hak kazandığına dair belge.
 • Eğitim sırasında Pasaportun aslı veya giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfalarının yeminli mütercimlerce yapılan tercümesi.

İlk ve ortaöğretim düzeyinde denklik işlemleri, il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılır. İlk ve ortaöğretim düzeyinde denklik yaptırıp Türkiye’de eğitimine devam edeceklerin ikamet vizesi veya öğrenim vizeleri olması gerekmektedir.

Denklik işlemlerinde istenen belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasına konması önemlidir. Başvuru esnasında pasaport, diploma ve transkript gibi belgelerin yeminli tercümanlarca onaylı bir örneği bulundurulmalıdır. Başvuru süreçleri zor ve karmaşık gelebilir. Boz danışmanlık her türlü denklik işlemleri için en güvenilir çalışma ortağınızdır. Başvurularınızın bir an önce sonuçlanmasını istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin.